Nyhedsbrevet indeholder:

  __________________________________________________________________________________
   
 

REACH - 15 nye farlige kandidatstoffer

Kandidatlisten over farlige stoffer indeholder nu 30 stoffer.

Stofferne er enten kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, mutagene eller flere af tingene. Der er desuden nogle af dem, der er medtaget på grund af deres miljøskadelige effekter.

Kandidatlisten indeholder særligt problematiske stoffer, som med tiden kan blive omfattet af en godkendelsesordning, det vil side at virksomheder skal søge om godkendelse, hvis de vil fremstille eller anvende stofferne.

Leverandører af artikler har pligt til at informere deres kunder, hvis en artikel indeholder et eller flere stoffer fra kandidatlisten.  Kunderne skal oplyses om, hvordan artiklen kan anvendes sikkert.

Den nye kandidatliste er gældende fra januar 2010. Brugere af KEMI-basen kan herefter se om de produkter de anvender, indeholder stoffer fra kandidatlisten.

Om KEMI-Basen klik her

Læs mere

  __________________________________________________________________________________
 

 

Farlig gods kræver en sikkerhedsrådgiver

Ved transport af farlig gods via vej er der krav om at virksomheden skal have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Farlig gods er stoffer, kemiske produkter og affald. Farlig gods omfatter faste, flydende og luftformige blandinger, som er eksplosionsfarlige, brandfarlige, giftige, radioaktive, ætsende mv. - og som ved forkert oplagring, håndtering og transport, kan være til fare for mennesker, dyr, miljø, bygninger, andet gods samt transportmidler.

Som udgangspunkt er det altid beskrevet i sikkerhedsdatabladets punkt 14 om produktet er klassificeret som farligt gods. Har produktet et UN-nummer, er virksomheden underlagt reglerne i ADR konventionen såfremt den påtænker vejtransport. Men også andet gods, som f.eks. biologisk affald må anses som farlig gods, på grund af risiko for sygdomsfremkaldende effekt.

Politiet foretager jævnligt kontrol af om farlig gods transporteres efter reglerne, f.eks. afmærkning af emballage, køretøj, dokumentation, uddannelse, sikkerhedsudstyr og om virksomheden har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

AM-Gruppen råder over sikkerhedsrådgivere, som kan hjælpe din virksomhed med reglerne om farlig gods.

 

__________________________________________________________________________________

 

Glædelig Jul og Godt Nytår

Vi takker for samarbejdet i året der er gået og ser frem til nye spændende udfordringer i det nye år. AM-Gruppen holder jule-& nytårslukket frem til 4. januar 2010 – ved akut behov for hjælp træffes vi på tlf: 70 107 701

Vi ønsker alle vore kunder en Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår.


 
 
 
 
  __________________________________________________________________________________
 


 
  Fremtidige nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet udsendes 12-14 gange om året i elektronisk form.
Hvis du ønsker at tilmelde eller afmelde nyhedsbrevet, kan du gøre det her. Tilmeld eller Afmeld

Nyhedsbrevet kan også læses her:På spring nr.17
 
 
Esbjerg - København - Skjern - Aabenraa - Aalborg
AM-Gruppen A/S - Storegade 31 - 6700 Esbjerg - Tlf.: 70 107 701 - E-mail:kontakt@am-gruppen.dk